Financijski riječnik Wüstenrot stambene štedionice

Piše
x-ica tim

Jan 29, 2019

Drage studentice i studenti, financijski stručnjaci Wüstenrot stambene štedionice na našem će portalu pisati Financijski riječnik prilagođen svima koji bi se željeli upoznati s osnovnim pojmovima iz područja financija.

Anuitet

Način otplate kredita s unaprijed definiranim fiksnim iznosom otplate, međutim, omjer iznosa glavnice i kamate sadržane u anuitetu mijenja se tako da se udio glavnice kako raste broj otplaćenih anuiteta povećava, a udio kamate se smanjuje.


Aktuar

je osoba specijalizirana za izračun rizika i vjerojatnoće nastanka bilo pozitivnih, bilo negativnih događaja koji utiču na buduće poslovanje ili događaje. Aktuar se koristi aktuarskom i finacijskom matematikom, teorijom vjerojatnoće i statistikom pri određivanju potencijalnih rizika po poduzeće, nastalih iz poslovnih i financijskih odluka poduzeća. Aktuari su veoma važni za poslovanje osiguravajućih kuća.

U Hrvatskoj postoji Hrvatsko aktuarsko društvo.


Bitcoin

Bitcoin je digitalni novac, stvoren i čuvan elektronički. Bitcoin nije printan i nije kontroliran od strane bilo koga.  Proizvode ga brojni ljudi pomoću računala u cijelom svijetu koristeći software koji rješava matematičke probleme. Bitcoin je prvi primjer ovakve valute nazvane kriptovaluta (cryptocurrency).


Bankoosiguranje

Bankoosiguranje predstavlja povezivanje banaka i osiguranja.

Zbog dinamičnog razvoja osiguranja života kao instrumenta investiranja, u velikom broju razvijenih zemalja došlo je do smanjenja ulaganja u banke, što je za posljedicu imalo uvođenje novog vida prodaje osiguranja života preko banaka.

Glavni koncept koji stoji iza bankoosiguranja je bolja iskorištenost raznih kanala prodaje i smanjenje troškova.

Uslijed ponude najšireg mogućeg izvora financijskih proizvoda na jednom mjestu, banke i osiguranja nadaju se povećanju ukupne prodaje i maksimizaciji profita.


Državna poticajna sredstva (DPS)

Državna poticajna sredstva (DPS) isplaćuju se prema postotku do iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuje DPS. Visina DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini iznosi 1,8%, a najviše do iznosa od 5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši. Pod raspoloživom stambenom štednjom podrazumijeva se iznos stambene štednje koju je stambeni štediša uplatio tijekom godine umanjena za iznose naknada koju naplaćuje Štedionica.


Dužnik

Dužnik ili korisnik kredita je osoba koja od vjerovnika (banka, stambena štedionica, kreditna unija, leasing društvo itd.) posuđuje određenu svotu novca te ju se obvezuje vratiti s pripisanom kamatom. Kada dužnik nema dovoljno kreditne sposobnosti ili ne udovoljava svim uvjetima banke, banka može zatražiti uključivanje sudužnika ili jamca u kredit.


Deflacija

Deflacija je zapravo suprotnost inflacije. To je općenit i konstantan pad cijena kroz duže vremensko razdoblje, kojeg obično uzrokuje manja potrošnja zbog nedostatka novca u gospodarstvu odnosno nedostatka ponude kredita i zaduživanja. Deflaciju možemo objasniti kroz jednostavan uzročno-posljedični niz: MANJE NOVCA NA RASPOLAGANJU => MANJA KUPNA MOČ => NIŽE CIJENE. Deflaciju (padanje cijena) može pokrenuti kakvo god smanjivanje državne, privatne ili pak kapitalske potrošnje.


Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa ili EKS je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit, i ostale izravno povezane troškove kredita.


Emisijska banka

Emisijska banka, banka koja ima monopol nad izdavanjem novčanica i kovanog novca (ako ga ne izdaje država). Emisijske banke su potekle od običnih banaka zahvaljujući povjerenju depozitara i pojavi knjižnog novca. Novčanica kao obveza plaćanja emisijske banke postala je od novčanog simbola i sama novac. S vremenom su se od nekih emisijskih banaka razvile centralne banke kao jedinstvene središnje institucije novčanog sustava zemlje, pa su tako danas emisijske banke ujedno i centralne.


Financije

Riječ latinskog podrijetla koja je označavala plaćanje. U današnje vrijeme riječ financije označava cjelokupno poslovanje s novcem ili još šire, sve poslove i odnose koji su vezani uz upotrebu novca u bilo kojoj njegovoj funkciji.

Danas se sve vrti oko financija…


FED

FED (Federal Reserve District) ili Sustav federalnih rezervi je privatna institucija koja je ovlaštena za regulaciju i kontrolu financijskih i monetarnih institucija i tržišta u SAD-u. Utemeljen je 1913. godine Zakonom o FED-u. Isprva nije bio dobro prihvaćen jer je smatran oblikom centralizirane vlasti. U to vrijeme SAD-om su vladali bankovni bankroti, gubitci deponenata, a 1907. bili su toliko izraženi da je potreba za stvaranjem središnje banke bila neminovna. U vrijeme kad je osnovan FED, većina zemalja već je imala emisijsku banku (Engleska i Švedska od 17. stoljeća), ali su te banke bile različitog porijekla od FED-a. Te su banke bile privatne i bavile su se financiranjem problema kraljeva, da bi se tijekom vremena razvile u moderne emisijske banke, te postale javne institucije. FED je konstituiran u emisijsku banku koja vodi monetarnu politiku SAD-a decentralizirano koliko god je to moguće.


Financijska pismenost

Ekonomisti se slažu da je to osnovno znanje koje je ljudima potrebno kako bi uopće preživjeli u modernom društvu. Najjednostavnije rečeno, to je sposobnost korištenja znanja i vještina za učinkovito upravljanje financijama kako bi se postigla životna financijska sigurnost.

Koliko god su Hrvati poznati po preživljavanju, istraživanje HNB-a i Hanfe iz 2016. pokazalo je kako mlađi od 19 godina u Hrvatskoj imaju najnižu financijsku pismenost od svih građana.


Fiksna kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa je jedinstvena nepromjenjiva kamatna stopa za cjelokupno trajanje ugovora o kreditu.


Inflacija

Inflacija je jedan od najvažnijih ekonomskih pojmova i predstavlja općenito povećanje cijena proizvoda i usluga unutar jednog gospodarskog područja (pojava rasta cijena). Inflacija je zapravo stopa po kojoj su se cijene proizvoda i usluga povećale u određenom vremenskom razdoblju. Zbog takve pojave se smanjuje kupovna moć stanovništva u državi. Upravo zbog inflacije novac ima svoju vremensku vrijednost (engl. time value of money). To jednostavno znači, da se zbog rasta cijena kroz vrijeme vrijednost novca smanjuje. Naime, uz inflaciju pojedinac više ne može sa istom količinom novca kupiti istu količinu proizvoda i usluga kao što je to mogao prije mjesec dana ili godinu dana. Npr. ako je stopa inflacije na godišnjem nivou 5 %, to znači da je proizvod koji je prije godinu dana koštao 100 kuna, danas košta 105 kuna (cijena + inflacija). Dakle, sa inflacijom je vrijednost svake kune u našem novčaniku manja.


Jamac

Jamac je osoba koja s dužnikom jamči banci urednu otplatu kredita. U slučaju da dužnik ne otplaćuje redovito svoje mjesečne obveze, banka ima pravo zahtijevati naplatu kredita od jamca. Jamac bi trebao imati redovita primanja budući da se i za njega utvrđuje.


Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost jest ocjena koja pokazuje može li potencijalni dužnik preuzeti obvezu redovitog plaćanja anuiteta/rate za konkretan iznos kredita. Sam postupak i elementi koji se procjenjuju kod izračuna kreditne sposobnosti u pravilu su definirani internim aktima kreditnih institucija, a na koje također mogu utjecati i odredbe pojedinih zakona i pripadajućih odluka.


Konverzija

Konverzija je pretvaranje, odnosno transformacija, nečega iz jednog oblika u drugi. Konverzija se može odnositi na: Konverzija mjernih jedinica, Konverzija (religija), Konverzija valuta…


Minus po tekućem računu

Minus po tekućem računu, ili kako se još naziva – dozvoljeni minus, pozajmica po tekućem računu, dozvoljeno prekoračenje i sl., je jedan od vidova kreditiranja građana od strane banke. Minusi po tekućem računu se odobravaju na osnovu redovnih mjesečnih primanja, najčešće u visini mjesečne plaće. Zavisno od paketa koje nude banke, moguće su i varijante dozvoljenog prekoračenja u visini i dve, tri mjesečne plaće. No, kao i svaki kredit i ovo prekoračenje ima svoje kamate pa ih treba provjeriti u banci prije ulaženja u minus…..


Mješovito osiguranje

Kod police osiguranja za slučaj smrti i doživljenja, tzv. mješovito osiguranje, osiguranu svotu isplaćuje korisniku ili korisnicima osiguranja, ako osiguranik umre za vrijeme trajanja osiguranja ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja, ako je osiguranik na životu.


Osiguranje života uslijed nezgode

U policama osiguranja života, dodatna isplata koja se ima isplatiti korisniku osiguranja u slučaju smrti uslijed nezgode. Pokrića tj. isplate za smrt uslijed nezgode često su dvostruko ili trostruko veća od ugovorene svote.


Osiguranje za slučaj smrti, riziko

Ako je sklopljena polica osiguranja za slučaj smrti, tzv. riziko polica, osigurana se svota korisniku ili korisnicima isplaćuje samo u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Ukoliko osiguranik doživi rok na koji je sklopljena takva polica ili umre nakon datuma naznačenog na polici, kao datuma isteka osiguranja, uplaćenu premiju zadržava osiguratelj.


Promjenjiva (varijabilna) kamatna stopa

Promjenjiva (varijabilna) kamatna stopa  podrazumijeva da je visina kamatne stope podložna izmjenama tijekom trajanja kredita.


PrePaid kartica

Kartica kod koje klijent unaprijed “puni” karticu određenim iznosom koji kasnije troši na prodajnim mjestima i samouslužnim uređajima. Kod ove vrste kartica korisnik mora prije transakcije osigurati novac na svome računu. Najčešće su to tzv. “pametne” (smart) kartice, odnosno kartice koje sadrže čip koji omogućuje trenutnu identifikaciju i plaćanje obveze uz pomoć odgovarajuće opreme. Ove kartice u suštini zamjenjuju gotovi novac (novčanice i kovinski novac), npr. EUROCHEQUE kartica.


Refinanciranje

je zamijena starog kredita s novim koji je povoljniji. No, refinanciranjem se može smatrati i kada se stari kredit, koji je već odmakao u procesu otplate, zamijeni novim, s dužim dospijećem, a sa ciljem smanjenja mjesečnog anuiteta. Kredit za refinanciranje, u većini slučajeva, zatvara tj. isplaćuje stari kredit, ali ponekad zajmoprimac odobrava “malo veći” krediti, te se takav višak često naziva i gotovina iz refinanciranja. Refinanciranje je jako popularno u SAD-u gdje ono poprima masovne razmjere za vrijeme niskih kamatnih stopa na tržištu.


Rata

Način otplate kredita u kojem je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje (rata ili otplatna kvota), dok se dospjeli iznos kamate obračunava kod svakog sljedećeg dospijeća na preostali iznos glavnice, što rezultira nejednakim iznosima otplatnih obroka tijekom cijelog razdoblja otplate. Otplata u ratama omogućava bržu otplatu glavnice, pa su i ukupni troškovi kamata za klijenta niži nego pri otplati kredita u anuitetima.


Sudužnik

Sudužnik, za razliku od jamca, povećava kreditnu sposobnost dužnika. Zajedno s dužnikom obvezuje se otplaćivati kreditnu obvezu. S obzirom na vrstu i visinu kreditnog zahtjeva, banka definira uvjete koje sudužnik mora zadovoljiti da bi mogao biti sudionik u kreditu.


Trajni nalog

Trajni nalog služi za plaćanje obveza ili izvršenje doznaka s vašeg računa na neki drugi račun, a obavlja ga banka po vašem nalogu, u vaše ime i za vaš račun.

Uštedite dragocjeno vrijeme i sklopite ugovor o trajnom nalogu kojim ćete svoju banku ovlastiti da umjesto vas vodi računa o vašim financijskim obvezama.

Trajni nalog može ugovoriti svaki klijent koji je vlasnik žiro, tekućeg ili deviznog računa.


Žiro račun

Žiro račun je račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja.

Saldo žiro računa mora uvijek biti aktivan (vlasnik može raspolagati samo sredstvima s potražne strane računa).

Prema zakonodavstvu nekih zemalja pravne i/ili fizičke osobe mogu imati samo jedan žiro račun.

Fizičke osobe (građani) otvaraju svoje žiro račune kod banaka i podliježu nadzoru po osnovi obveza građana.

Za razliku od tekućeg računa, vlasnik žiro računa ne mora imati stalne prilive (zaposlenje – plaću) već mogu na taj račun sjedati i neredoviti prilivi (npr. poslovi preko student servisa).

Komentari