Natječaj za Studentskog pravobranitelja

Piše
Petra Haleš

Dec 05, 2019

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci raspisuje natječaj za izbor Studentskog pravobranitelja Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su studenti Filozofskog fakulteta u Rijeci,
 • da su u posljednje dvije godine studija (zajedno) sakupili minimalno 60 ECTS bodova,
 • da nisu smijenjeni studenti u prethodnom mandatu kao članovi Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci odlukom Studentskoga zbora radi neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci, povrede ugleda dužnosti koju su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu prekršili zakonske, podzakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Dužnosti Studentskog pravobranitelja:

 • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Fakulteta,
 • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
 • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovihprava,
 • brine se za zakonitost rada Studentskoga zbora i zakonitu provedbu studentskih izbora,
 • obavlja druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta 2 III.

Mandat studentskog pravobranitelja traje do kraja tekuće akademske godine. Studentski pravobranitelj može biti opozvan ukoliko to zatraži najmanje 10% svih studenata Fakulteta ili najmanje 1/3 svih članova Studentskoga zbora na temelju razloga iz članka 22. Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci. Za opoziv je potrebna natpolovična većina glasova svih članova Studentskoga zbora. Studentski pravobranitelj može biti opozvan i na osobni zahtjev.

Studentski pravobranitelj prisustvuje sjednicama Studentskoga zbora bez prava glasa. Studentski pravobranitelj obvezan je o svom radu redovito izvještavati Studentski zbor, a najmanje jednom tijekom semestra.

Za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti:

 • životopis,
 • potvrdu o statusu studenta,
 • potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija,
 • motivacijsko pismo.

Prijave na natječaj podnose se do zaključno 20. prosinca 2019. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (s naznakom- natječaj za studentskog pravobranitelja), ili na porti Filozofskog fakulteta u Rijeci, ili u elektroničkom obliku sa skeniranom dokumentacijom na adresu ffri@sz.uniri.hr .

Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će poslani svim kandidatima putem navedenih kontakt podataka.

Komentari