He puts some extra emotion into the story

Piše
Daria Bićanić

Aug 09, 2015

Meet Nuno Gonçalves!

Nuno Gonçalves is one of the two photographers who are covering European Universities Handball Championship held in the Portuguese town of Braga. We decided to contact the impressive Nuno after seeing his funny and interesting captions of the photos from the championship on the official Facebook page.

Nuno Gonçalves je jedan od dvaju fotografa zaduženih za Europsko sveučilišno prvenstvo koje se održava u portugalskom gradu Braga. Odlučili smo kontaktirati impresivnog Nunu nakon što smo vidjeli njegove smiješne i zanimljive opise fotki na službenoj Facebook stranici prvenstva.

euc77euc15

We contacted the 38-year-old photographer from Portugal via Facebook. There is no crucial moment of the championship that can escape his vigil eye. His inspirational captions of the photos give the posts of the official Facebook page a greater significance so that they linger on in the memories of the participants, who have, like us, noticed Nuno’s amazing work and effort.

Kontaktirali smo 38-ogodišnjeg fotografa iz Portugala putem Facebooka. Ne postoji ključni trenutak prvenstva koji može promaknuti njegovom pažljivom oku. Inspirativni opisi slike daju objavama službene Facebook stranice veći značaj tako da dulje ostaju u pamćenju sudionika, koji su, kao i mi, zamijetili Nunov nevjerojatan rad i trud.

Nuno Gonçalves’s work includes several different areas and they are all related to sports. Since we had the chance to get to know him, we decided to share with you some of the amazing talent and spirit of this Portuguese.

Rad Nune Gonçalvesa uključuje nekoliko područja i sva se tiču sporta. Budući da smo dobili priliku malo ga bolje upoznati, odlučiti smo podijeliti s vama dio nevjerojatnog talenta i duha ovog Portugalca.

We have compiled some of the best moments from the championship to which Nuno has contributed with his descriptions. It is impossible to just scroll through the posts of the championship’s amazing Facebook page without stopping to look at the captions Nuno has come up with.

Skupili smo neke od najboljih trenutaka prvenstva kojima je Nuno doprinesao svojim opisima. Nemoguće je samo proći kroz objave nevjerojatne Facebook stranice prvenstva, a da se ne zaustavite kako biste pročitali opise fotki koje je Nuno smislio.

EUC Handball2euchandball6

Tell us something about yourself?

I am 38 years old and I work at the University of Minho as photographer and a website administrator. Besides that, I am also a judo coach.

Reci nam nešto o sebi

Imam 38 godina i radim na Sveučilištu Minho kao fotograf i administrator web stranice. Uz to, također sam i trener juda.

What significance does sport have in your life?

Sport is a major part of my life. I have a good job, thanks in part, to sport. Besides being a professional photographer, I’m a judo teacher and I do kickboxing as well. I train almost every day of the week and thanks to sports and to my job as a photographer; I get to travel around the world, meeting different people and cultures. Doing sports at my university, The University of Minho, was without a doubt a turning point in my life.

Koji značaj sport ima u tvom životu?

Sport je važan dio mog života. Imam dobar posao jednim dijelom zahvaljujući sportu. Uz to što sam profesionalni fotograf, trener sam juda, a bavim se i kickboxingom. Treniram skoro svaki dan u tjednu, a zahvaljujući sportu i činjenici što radim kao fotograf, putujem svijetom i upoznajem različite ljude i kulture. Bavljenje sportom na mom sveučilištu, Sveučilištu Minho, definitivno predstavlja prekretnicu u mom životu.

EUC Handball3euc handball5

How were you selected to be the admin of the championship’s Facebook site?

The Facebook have several admins. I am one of them due to do that fact that I have to process and upload the photos at the end of each game. Since I am also one of the admins of the Facebook of the Department of Sports of The University of Minho, I have some experience that enables me to do this kind of work.

In 2012, during the World University Futsal Championship that we (The University of Minho) organized, I did the same thing. I tried to catch some funny moments and include the corresponding captions. That way we bring more traffic to the Facebook page, more visibility to the sponsors and it is a great way to keep the spirits up.

Kako si postao administrator Facebook stranice prvenstva?

Facebook stranica ima nekoliko administratora. Ja sam jedan od njih jer na kraju svake utakmice moram obraditi i uploadati fotke. Budući da sam i jedan od admina Facebook stranice Odjela za sport Sveučilišta Minho, imam iskustvo koje mi omogućava da se bavim time.

Tijekom Svjetskog sveučilišnog prvenstva u futsalu 2012., koje smo mi (Sveučilište Minho) organizirali, imao samo istu zadaću. Pokušao sam uhvatiti smiješne trenutke i uključiti odgovarajuće opise. Na taj bismo način povećali promet na Facebook stranici, stavili više fokusa na sponzore, a to je i izvrstan način za podizanje atmosfere.

How do you get your inspiration for the posts?

Monte Fresco, one of the best photographers of his time, captured an iconic moment during the 1988 English Football FA Cup – Vinnie Jones grabbing Paul Gascoigne by the balls. During one interview, he said that he was “always looking for an incident that had gone unnoticed, something of the ball, something to make the reader stop and take a second look and think ‘I didn’t see that’!'”

Well, after I photograph the action moments and after I ensure that that part part of the job is done, I concentrate of those sideline moments and I try to select the funny ones, to give some extra emotion to the story.

Otkud izvlačiš inspiraciju za objave?

Monte Fresco, jedan od najboljih fotografa svoga vremena, uhvatio je kultni trenutak engleskog nogometnog FA Kupa 1988. – Vinnija Jones kako hvata Paula Gascoignea za jaja. Tijekom jednog intervjua rekao je da „uvijek traži trenutak koji je prošao nezapažen, nešto nevezano uz igru, nešto zbog čega će čitatelj zastati, pogledati još jednom i pomisliti ‘Nisam to vidio!’“.

Ovako, nakon što fotografiram trenutke akcije i nakon što se pobrinem da je taj dio posla završen, koncentriram se na trenutke u pozadini i pokušavam odabrati one smiješne kako bi unio malo više emocije u priču.

euc handball4EUC Handball1

How does it feel to be a part of the handball EC?

This is my six time being at a European Championship as a member of the staff and it is always a special experience! During the first one, held in 2004 here in Braga, I was the attaché of the female volleyball team from Rijeka and it was incredible! I made some good friends, one of them – Haris Pavletić, is now on the board of EUSA (European University Sports Association). He later invited me to work as staff photographer in the volleyball EC organized in Rijeka in 2007.

Working on an event like this is a uniqe opportunity to meet different people from different cultures and to acquire soft skills that can be very important in the future. If you are a student, you really have to be a part of the EUSA Games Croatia is going to organize in 2017. It is an exquisite experience!

I have a degree in Education and a French Bulldog! 🙂

Kakav je osjećaj biti dio Europskog sveučilišnog prvenstva u rukometu?

Ovo mi je šesti put da sam član osoblja na nekom europskom prvenstvu i uvijek je posebno iskustvo! Tijekom prvog, koje se održalo baš ovdje u Bragi 2014., bio sam ataše ženske odbojkaške ekipe iz Rijeke i bilo je nevjerojatno! Stekao sam neke dobre prijatelje, a jedan od njih, Haris Pavletić, je član odbora Europske sveučilišne sportske asocijacije (EUSA). Kasnije me pozvao da radim kao fotograf odbojkaškog prvenstva koje je održano u Rijeci 2007.

Raditi na događanju kao što je ovo je jedinstvena prilika za upoznavanje različitih ljudi iz različitih kulturu i prilika za stjecanje socijalnih vještina koje mogu biti od ključne važnosti u budućnosti. Ako ste student, morate biti dio EUSA igara koje će Hrvatska organizirati 2017. godine. To je izvanredno iskustvo!

Imam diplomu iz edukacije i francuskog bulldoga. 🙂

It is a real shame that the championship has to end. Otherwise, the participants of the championship and we the journalists from the portal would continue to enjoy and laugh at Nuno’s posts and anxiously wait for a new photo with some hilarious and imaginative caption to pop up.

Prava je šteta što prvenstvo mora završiti. U suprotnome, sudionici prvenstva i mi novinari s portala mogli bismo nastaviti uživati i smijati se Nunovim objavama, nestrpljivo čekajući da iskoči nova fotka s nekim urnebesnim i maštovitim opisom.

EUC Handballeuchandball7

Photo galerija (8 slika)

Foto: EUC Handball 2015 (fb)

Komentari