Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost

Piše
Lorena Sikavica

Nov 25, 2017

Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2017./2018. ak. godini. 

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti državljani RH/EU (i državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH) i u 2017./2018. ak. god. imaju status redovitog studenta preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica te ispunjavaju osnovne kriterije uspješnosti utvrđene člankom 6. točkom (A) Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost.

Krajnji rok za podnošenje online prijave je srijeda, 20. prosinca 2017. godine.

Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2017./2018. ak. god. 

Pravilnik o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci 

Upute za prijavu

  • Preporučuje se da pri online prijavi koristite Internet Explorer preglednik.
  • Online aplikaciji SPP pristupa se klikom na sljedeću POVEZNICU i upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (korisničko ime npr.: peric.marko@uniri.hr). Napominjemo da korisničko ime mora imati nastavak “uniri.hr”, a ne “student.uniri.hr”. U slučaju da student nije u mogućnosti pristupiti aplikaciji upisivanjem svojih korisničkih podataka, molimo da se obvezno javi LDAP administratoru matičnog visokog učilišta. Popis i kontakti LDAP administratora objavjeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta.
  • Svoju prijavu na natječaj pokrećete klikom na riječ “PRIJAVA” zatim „nova stavka“.  Preporučuje se da nakon otvaranja “nove stavke” prazan obrazac s uputama isprintate. Na taj način ćete lakše pratiti upute za ispunjavanje pojedine stavke obrasca.
  • Dokumente koje prilažete molimo da imenujte na način da na početku upišete svoje prezime i ime, npr. “Peric_M_obrazac A”, “Peric_M_izjava”.
  • Dva priložena dokumenta ne smiju imati isti naziv.
  • Naziv dokumenta ne smije započeti ili završiti točkom niti sadržavati uzastopne točke ili sljedeće znakove – ” # % & * : > < /  \ { | }.
  • Dokumente je potrebno skenirati, a ne fotografirati. Dokumente koji imaju više stranica potrebno je skenirati kao jedan PDF dokument.
  • Kako biste izbjegli poteškoće pri ispunjavanju prijave i učitavanju dokumenata, preporučuje se da najprije ispunite tekstualni dio prijave (pazeći da ispunite svako obvezno polje – označeno zvjezdicom) te prijavu spremite (klik na “Spremi”). Zatim ponovno uđite u prijavu klikom na svoje prezime te opcijom “Uredi stavku” priložite dokument po dokument ponavljajući postupak spremanja nakon učitavanja/prilaganja svakog dokumenta.
  • Dokumente (imenovane prema uputama) prilažete odabirom opcija “Uređivanje”/”Priloži datoteku”/”Odaberi datoteku”/ “U redu”.  Svi priloženi dokumenti moraju biti vidljivi na dnu prijavnog obrasca pod naslovom “Privitci”.
  • Vaša prijava bit će sačuvana kada ispunite sva obavezna polja označena zvjezdicom. Nakon toga je možete mijenjati i dopunjavati ali preporučuje se da to učinite najkasnije dan prije isteka prijavnog roka zbog mogućih problema s Internet vezom.

Za nejasnoće i dodatne informacije u vezi natječaja javite se na adresu e-pošte: studiji@uniri.hr.

Komentari