Međunarodni dan tolerancije

Piše
Vedran Mikulić

Nov 15, 2019

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan tolerancije. Dan kada se podsjeća na to da je potrebno uvažavati tuđe mišljenje, osjećaje i uvjerenja.

Svjetske različitosti religija, jezika, kultura, etničke i druge pripadnosti ne bi trebale biti povod za sukobe, već bogatstvo koje obogaćuje sve nas.

Generalna Skupština Ujedinjenih naroda je 1996. godine pozvala zemlje članice da utvrde Dan tolerancije u sladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je potpisana od članica 16. studenog 1995. godine. To je dan koji podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas.

Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svjetskim kulturama, forma izražavanja i način da budemo ljudi – UNESCO-ova je definicija za toleranciju.

UNESCO je proglašenjem međunarodnog dana tolerancije skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, uključujući Konvenciju o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacije, kao i Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, te brojne druge.

Tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o razlikama u političkom uvjerenju, ili o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama.

Komentari